Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce                                    zwołuję  na  dzień 16 czerwca 2023r.  na godz. 11°° w sali  konferencyjnej budynku  Świetlicy w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bejsce za 2022 rok.

    6.1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bejsce za 2022 rok.

    6.2. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bejsce wotum zaufania.

 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bejsce za 2022 rok.

8 . Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Bejsce za 2022 rok.

9 . Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bejsce za 2022r.

 1. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za 2022 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 2. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022r.

 3. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 4. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

14.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022r.

14.2 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

14.3 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023 – 2033,

14.4 zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

14.5 wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Bejsce.

14.6 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Bejsce,

14.7 zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Bejsce,

14.8 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2023 rok.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content