Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 11 września 2023r. na godz. 90.30 w sali konferencyjnej budynku świetlicy w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023-2033,
4.2. zmian w budżecie gminy na 2023r.,
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content