Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień  30 listopada 2023r.  na godz. 10.00 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

  5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  6. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”.

  7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

7.1  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023-2033,

 7.2. zmian w budżecie gminy na 2023r.,

7.3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2023 rok,

7.4. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bejsce na lata 2024 – 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

7.5. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy  najmu    lokalu użytkowego  stanowiącego  własność   Gminy Bejsce

 7.6. „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content