Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień  28 grudnia 2023r.  na godz. 12.30 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023-2033,

 6.2. zmian w budżecie gminy na 2023r.,

6.3.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2033,

6.4. uchwalenia budżetu gminy Bejsce na 2024 rok,

6.5. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.6. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach,

6.7. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżowice,

6.8 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2024r.

6.9 przyjęcia programu  osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” dla Gminy Bejsce na lata 2024 – 2028.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content