Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 25.03.2022r. na godz. 9.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022 – 2033,

4.2 –  zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

4.3 – wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce na lata 2022 – 2027,

4.4–określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

4.5 – uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content