Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 6 lutego 2024r.  na godz. 10.00  w sali konferencyjnej świetlicy w  Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  4. Przedstawienie sprawozdań z realizacji rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce za 2023 rok.

  5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 uchylenia uchwały Nr XLXI/318/2023 Rady Gminy Bejsce z dnia  28 grudnia 2023r.  w sprawie  udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrkowicach,

5.2 uchylenia uchwały Nr XLXI/319/2023 Rady Gminy Bejsce z dnia 28 grudnia 2023r.  w sprawie  udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżowice,

5.3 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych  i kandydatów na strażaków ochotników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bejsce

5.4    zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce na 2024r.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content