Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 15 marca 2024r. na godz. 11.00  w sali konferencyjnej świetlicy w  Bejscach   Sesję Rady Gminy Bejsce.

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach za 2023r.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023r.

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2024-2033,

8.2. zmian w budżecie gminy na 2024r.,

8.3. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

8.4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,

8.5. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2024r,

8.6. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Bejsce na lata 2024 – 2027,

8.7. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bejsce na lata 2024-2029,

8.8. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content