Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 20.04.2022r. na godz. 9.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 – określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4.2 –  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022 – 2033,

4.3 – zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content