Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję  na  dzień 21 czerwca 2022r.  na godz. 11°° w sali konferencyjnej budynku Świetlicy w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (Protokół Nr XXX, Protokół Nr XXXI, Protokół Nr XXXII, Protokół Nr XXXIII, Protokół Nr XXXIV ).

 5. Przedstawienie informacji dotyczącej ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bejsce za 2021 rok.

    7.1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bejsce za 2021 rok.

    7.2. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bejsce wotum zaufania.

 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bejsce za 2021 rok.

9 . Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Bejsce za 2021 rok.

10 . Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bejsce za 2021r.

 1. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 2. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r.

 3. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 4. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

15.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.

15.2 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

15.3 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022 – 2033,

15.4 zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

15.5 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Bejsce,

15.6 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

15.7 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,

15.8 wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości składającej się z działki o nr ewidencyjnym 155/2, obręb 0001 Bejsce, położonej w miejscowości Bejsce do gminnego zasobu nieruchomości

 1. 9 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod staw na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

15.10 ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

5.11 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bejsce a Gminą Miechów w przedmiocie realizacji zadania publicznego w zakresie przyjmowania osób do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Miechowie spoza terenu  Gminy Miechów

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content