Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 28 lipca 2022r.  na godz. 8.30 w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022-2033,

 4.2. zmian w budżecie gminy na 2022r.,

  4.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność  Gminy Bejsce, położonego w Czyżowicach,

 4.4. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Bejsce na rok szkolny 2022/2023.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content