Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 25.02.2022r. na godz. 9.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Bejsce za 2021r.

  5. Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bejsce za 2021r.

  6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach za 2021r.

  7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021r.

  8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

8.1 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022 – 2033,

8.2 –  zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

8.3 – uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach,

8.4– uchwalenia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wspierania Seniorów” na rok 2022 w Gminie Bejsce,

8.5 – wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach,

8.6- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    bezdomności zwierząt na terenie gminy Bejsce w 2022 roku.

8.7 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

8.8 – ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bejsce za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content