TRANSMISJA SESJI ON-LINE

Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień   14 maja 2024r. o godz. 9.30  w sali konferencyjnej świetlicy wiejskiej  w Bejscach   Sesję Rady Gminy Bejsce.

Porządek sesji Rady Gminy Bejsce:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  5. Złożenie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.

  1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

6.1 – w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Bejsce,

6.2 – wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nida 2000” oraz wyboru zastępców przedstawicieli   na okres  kadencji 2024 – 2029,

6.3 – zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym w zależności od pełnionych funkcji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

6.4 – zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Bejsce,

6.5 – ustalenia  wynagrodzenia Wójta Gminy Bejsce,

6.6 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy    Bejsce na lata 2024 – 2033,

6.7 –  zmian w budżecie gminy na 2024 rok,

6.8 – zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków,  wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

6.9 – zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

              6.10 – zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  i Uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok”.

  1. Przedstawienie przez Wójta Gminy Bejsce Raportu o stanie Gminy Bejsce za 2023r.

  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Stanisław Marzec

 

 

Skip to content