Przeterminowany dowód osobisty to poważny problem. Bez aktualnego dokumentu nie załatwimy wielu spraw. Aby ustrzec się przed takimi problemami sprawdź termin ważności swojego dowodu i aktualność danych w nim zawartych.

 Wymagane dokumenty do wymiany dowodu osobistego:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego,  o wymiarach 35 X 45 mm, wykonana na jednolitym , jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych  zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

 4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport ( do wglądu).

Uwagi:

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – niezwłocznie, wyjątek stanowi art. 89 ust.2 ustawy o dowodach osobistych: zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany,

 • zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza – niezwłocznie,

 • uszkodzenie dowodu osobistego w stopniu uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza – niezwłocznie.

 • W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego.

 • Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 • Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

 Od dnia 1 marca 2015 roku dowód osobisty można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Wcześniej można było to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania. Nowy dokument odbiera się w tym samym urzędzie, w którym złożono wniosek. Taką możliwość daje nowy System Rejestrów państwowych, który połączył najważniejsze rejestry: PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.

Dodatkowo na stronie http://www.obywatel.gov.pl/ można on-line sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru. W zakładce „Dowody osobiste” została uruchomiona e-usługa, pozwalająca sprawdzić, czy dokument został już przygotowany. Wystarczy wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, który składający otrzymał w urzędzie, a odpowiedź pojawi się na ekranie. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga  dodatkowego logowania.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Skip to content