Informacje

INFORMACJA DOT. OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO OBYWATELI POLSKICH Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na: 1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego (formularz: Zgłoszenie pobytu stałego)  lub czasowego (formularz: Zgłoszenie pobytu czasowego); 2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego (formularz: Zgłoszenie wymeldowania  z miejsca pobytu stałego) lub czasowego (formularz: Zgłoszenie […]

Informacja o projekcie w ramach którego dla uczestników przyznawana jest bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja chętnych potrwa do końca kwietnia 2016r. Działalność musi być utrzymywana przez 1 rok. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), wydatków na środki […]

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpoczęła się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja 2016 roku.

Nabór potrwa od 21 września do 9 października przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Kluczowym założeniem Poddziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” jest pogodzenie pracy zawodowej z opieka nad dziećmi i skierowane do wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą […]

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zwanej LSR) dla obszaru LGD “Perły Ponidzia”. Spotkanie odbędzie się dnia 06.10.2015 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach. Spotkanie skierowane jest do: przedstawicieli sektora publicznego, mieszkańców oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub […]

Ogłoszenie w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji  celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie  udzielania dotacji i sposób jej rozliczania Na podstawie § 5.1. Uchwały Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie […]

Przeterminowany dowód osobisty to poważny problem. Bez aktualnego dokumentu nie załatwimy wielu spraw. Aby ustrzec się przed takimi problemami sprawdź termin ważności swojego dowodu i aktualność danych w nim zawartych.  Wymagane dokumenty do wymiany dowodu osobistego: Wniosek o wydanie dowodu osobistego. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego,  o wymiarach 35 X 45 […]

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wsparciem adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. W 2015 r. środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat […]

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję na dzień 30 czerwca 2015 roku  na godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.  Proponowany porządek obrad: Otwarcie Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. […]

  • 1
  • 2
Skip to content