Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) zwołuję na dzień 30 czerwca 2015 roku  na godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w   Bejscach za 2014r.

 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bejsce za 2014 rok

 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014r.

 10. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za 2014r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 11. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez    Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.

 1. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu  Gminy za 2014r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 1. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku  Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 1. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.

 2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach za 2014 rok

 • absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok

 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bejsce,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Bejsce

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content