Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (zwanej LSR) dla obszaru LGD “Perły Ponidzia”. Spotkanie odbędzie się dnia 06.10.2015 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach.

Spotkanie skierowane jest do: przedstawicieli sektora publicznego, mieszkańców oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, radnych samorządowych, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników. Celem spotkania jest  przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR obszaru działania LGD na lata 2014-2020.

Opracowanie LSR stanowi formalną podstawę do ubiegania się przez LGD „Perły Ponidzia” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Beneficjentami pozyskanych przez LGD środków będą mogli być: przedsiębiorcy – istniejący oraz chcący rozpocząć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. Koła Gospodyń Wiejskich) – mające swoją siedzibę na terenie LGD „Perły Ponidzia”.

Jesteśmy przekonani, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w spotkaniu.

 

 

Skip to content