Drukuj

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Bejsce znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może  być większa niż kwota 514 zł. netto na osobę w rodzinie ucznia ( art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej teksty jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 930.

Świadczenie wychowawcze 500 + nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego 2016/2017 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego musi być podpisany przez obojga rodziców!!!

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień

 • zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze

 • zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie,

 • decyzja o rencie/emeryturze 2016

 • zaświadczenie o korzystaniu z pomocy GOPS ( zasiłek okresowy, zasiłek stały

 • oświadczenie o statusie bezrobotnego

 • oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów ( stała pomoc rodziny, darowizna, umowa o dzieło, umowa zlecenie i inne wymienione wyżej)oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów z których utrzymuje się rodzina.

 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarcza- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzanych składkach zdrowotnych.

Faktury do rozliczania stypendium szkolnego należy dostarczyć do 31 listopada 2016 roku.

Faktury mogą być wystawiane na ucznia bądź na wnioskodawcę. Istotne jest także by np. plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotacje „ szkolne” lub „ sportowe”.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjny polega w szczególności na zwrocie kosztów zakupu:

 1. podręczników ( dla kl. VI szkoły podstawowej, kl. III Gimnazjum oraz klas ponadgimnazjalnych)

 2. materiałów szkolnych wymaganych do nauki,

 3. stroju sportowego ( nie częściej niż raz na półrocze)

 4. obuwia sportowego ( nie częściej niż dwa razy na półrocze)

 5. przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia praktyczne realizowane w szkołach

 6. kostiumu kąpielowego

 7. tornistra lub plecaka szkolnego ( nie częściej niż raz w roku szkolnym)

 8. sprzętu komputerowego i oprogramowania dla ucznia

Wzór wniosku doc Wzór wniosku pdf

Skip to content