W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej, Urząd Gminy w Bejscach ogłasza przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. nr 142, poz. 1161, z późn. zm.). Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 28 października 2016 r.

Rzeczoznawcę Wójt powołuje spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę lub
6) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym;
7) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Wniosek do pobrania
Skip to content