OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Bejsce działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XX/140/2020 Rady Gminy Bejsce z dnia  20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce     poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”. 

I.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania w 2021 r. stanowią kwotę w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

II.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

  1. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      prowadzące działalność statutową w zakresie obejmującym zadanie publiczne będące przedmiotem konkursu.

  2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

  3. Jeżeli dotacja zostanie przyznana w wysokości niższej niż wnioskowana lub w ofercie zostaną ujęte działania, których realizacja planowana jest przed zawarciem umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, oferent przed zawarciem umowy jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednio do zaistniałych zmian zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu działań i kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

  4. Minimalny finansowy wkład podmiotu wynosi 3% liczony od wartości całego zadania.

  5. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego udokumentowanych właściwymi dowodami księgowymi.

  6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w wysokości nie przekraczającej 25% danego kosztu. Wszelkie inne zmiany wymagać będą zawarcia aneksu do umowy.

  7. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

 • zobowiązań powstałych przed terminem rozpoczęcia zadania,

 • zobowiązań wynikających z zadłużeń finansowych,

 • zapłaty kar i mandatów,

 • zakupu gruntów,

 • prowadzenia działalności gospodarczej.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11/2021 Wójta  Gminy Bejsce z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Formularze ofert można otrzymać w Referacie Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych oraz USC Urzędu Gminy Bejsce, pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/bejsce/) lub ze strony internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.eu).

 1. Oferta powinna zawierać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego (części III pkt 6 oferty).

 2. Do oferty należy dołączyć kopię statutu lub innego aktu regulującego status podmiotu. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie mają obowiązku dołączać wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostałe podmioty zobowiązane są dołączyć wyciąg z innego rejestru lub właściwej ewidencji.

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta (lub podmiotów składających ofertę wspólną) niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania     w imieniu oferenta (oferentów).

 1. Wszystkie dołączone do oferty kopie dokumentów muszą być na każdej zapisanej stronie potwierdzone formułą „za zgodność z oryginałem” wraz ze wskazaniem daty potwierdzenia i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

III.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

  1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

  2. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Bejsce.

  3. Zadanie może być realizowane poprzez organizowanie dla mieszkańców gminy Bejsce szkoleń z określonej dyscypliny sportowej, treningów, zajęć sportowych, organizację zawodów i rozgrywek, udział w zawodach i rozgrywkach.

  4. Na oferencie spoczywa obowiązek uregulowania wszelkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym dotyczących: organizacji treningów, zajęć sportowych, zawodów i rozgrywek, pozyskania wymaganych ubezpieczeń, pozwoleń i zgód. Oferent w całości odpowiada za prawidłową realizację zadania publicznego będącego przedmiotem oferty w ramach otwartego konkursu ofert.

  5. Oferent realizując zadanie zobowiązany jest do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

  6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

IV.TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce (sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, w zamkniętych kopertach z dopiskiem umieszczonym na kopercie: „Oferta   na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych  i udział we współzawodnictwie sportowym” w terminie od 21.04.2021 r.  do 12.05.2021 r.

 2. Za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana taka oferta, która wpłynie do Urzędu Gminy Bejsce do dnia 12.05.2021 r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

V.TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.

 2. Wójt Gminy w drodze zarządzenia powoła komisję konkursową, w celu opiniowania złożonych ofert.

 3. Komisja konkursowa przy opiniowaniu ofert ocenia je pod względem formalnym i merytorycznym. Do oceny merytorycznej dopuszczone zostaną oferty spełniające wymogi formalne.

Ocena formalna ofert polega na sprawdzeniu:

 • czy oferta została złożona na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełniona,

 • czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (zgodnie z zakresem ogłoszonego konkursu ofert),

 • czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

            Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa: 

 • ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne,

 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.       3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego       i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Bejsce po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/bejsce/),

  • na stronie internetowej gminy Bejsce (www.bejsce.eu),

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce (Bejsce 252, 28-512 Bejsce).

   1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań      z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

   2. Oferent w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania tego zadania sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Bejsce z dnia 21 kwietnia 2021 r.

VI.INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

W 2020 r. na realizację zadania tego samego rodzaju przekazano z budżetu gminy Bejsce kwotę w wysokości 50 000 zł.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bejsce oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bejsce.

Zarządzenie Nr 11/2021

Załącznik do zarządzenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wynik konkursu

 

 

Skip to content