Bejsce, dnia 20.06.2017r.

WÓJT GMINY  BEJSCE

 

Ogłasza  V przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej położonej w miejscowości  Bejsce po byłym SKR

                                                                                

1.Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Bejsce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 187/27 o powierzchni 1,0784 ha.

2.Powierzchnia nieruchomości:  1,0784 (Opis użytku: Bi – 1,0784 ha ).

3.Właściciel: Gmina  Bejsce – Księga Wieczysta nr KI1I/00032686/9 .

4.Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkami po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, położona w miejscowości Bejsce blisko centrum,  przy drodze powiatowej Bejsce – Królewice – Rzemienowice  oraz w odległości około 110 m od drogi powiatowej Bejsce – Rogów. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się zabudowania po byłym Gospodarstwie Pomocniczym powiatu kazimierskiego. W niewielkiej odległości znajduje  Stacja Diagnostyczna Pojazdów, Delikatesy Centrum ,Przychodnia z  apteką, szkoła oraz  budynek Urzędu  Gminy .

Działka uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg oraz jest możliwość przyłącza do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu.

5.Przeznaczenie nieruchomości : Postulowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bejsce zatwierdzonym uchwałą XXX/233/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 21listopada 2013r.  przeznaczenie nieruchomości: obszary i tereny funkcjonalne wyznaczone pod zabudowę: istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej – publicznej i komercyjnej.

6.Wartość nieruchomości: Cena nieruchomości wynosi– 199 964,00 zł. (bez podatku VAT).

  1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy.

8.Cena wywoławcza – wynosi  199 964,00 zł /bez podatku  Vat /.

    /słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote/.

9.Data i miejsceprzetarg odbędzie się w dniu  27 lipca 2017 roku o godz. 1100   w Urzędzie Gminy w Bejscach / sala konferencyjna /.

10.Wysokość wadium – warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w wysokości  20 000,00 zł  w terminie do dnia  21 lipca  2017 roku  na konto Gminy Bejsce  numer 12 8493 0004 0169 0400 0260 0006.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu, nie dopuszcza się wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych.

11.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i

przyjęciu ich bez zastrzeżeń.  W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest notarialne poświadczone pełnomocnictwo.

 12.Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu na wskazany rachunek bankowy.

13.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd w celu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15.Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny a informacja ta będzie podana do publicznej wiadomości .

Skip to content