Świętokrzyska Izba Rolnicza uprzejmie informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1079) – Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 31 maja 2015 roku, wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

W gminach, w których  powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a w gminach posiadających powyżej 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków.

Członkowie Izby, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty :

  • druk zgłoszenia kandydata wg załączonego wzoru,

  • druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie – wg załączonego wzoru,

  • czytelnie wypełnioną listę popierającą kandydata, zawierającą co najmniej 50 własnoręcznych podpisów  członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym  (druk w załączeniu). W okręgu wyborczym, w którym liczba członków wynosi mniej niż 50 , listę podpisów zawierającą,  co najmniej 10% członków danej Izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.

Wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej ŚIR: www.sir-kielce.pl w zakładce „wybory do izb 2015”.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza do dnia 11 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach, pokój nr 34, w godzinach od 7:00 do 15:00. W tym celu dyżur pełnić będzie członek Okręgowej Komisji Wyborczej- Pan Radosław Pietrzyk.

Ponadto informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Bejscach, pokój nr 8, udostępniony jest do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

W dniu 31 maja 2015 roku głosowanie odbywać będzie się w lokalu wyborczym, którym jest Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach, w godzinach od 8:00 do 18:00.

informacja Wójta Gminy dot.wyborów do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

 Informacja o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Bejscach

 Obwieszczenie_Okręgowej Komisji Wyborczej w Bejscach

Skip to content