Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień  10.03.2017r. na godz. 10⁰⁰   w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Bejsce za 2016r.

 8. Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bejsce za 2016r.

 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

 • niewyrażenia zgody /wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w budżecie gminy na 2018r.

 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

 • wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bejsce,

 • programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce na 2017r.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content