Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień 08.09.2017r. na godz. 8ºº  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

 • nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej  w miejscowości Bejsce do gminnego zasobu nieruchomości,

 • powołania komisji do spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji,

 •  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach,

 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach.

 1. Informacja Wójta Gminy Bejsce o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bejsce za 2016r.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Bejsce o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy Bejsce za 2016r.

 3. Odpowiedzi na interpelacje.

 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 5. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content