Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 2 grudnia 2021r. na godz. 9:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 – 2033,

4.2 –  zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

4.3 – ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bejsce,

4.4 – zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym w zależności od pełnionych funkcji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

4.5 –  zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Bejsce.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce 

Leszek Makuch

 

Skip to content