Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień  22 października 2015r. na godz. 9⁰⁰  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

– zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2033,

– zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

– nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Królewicach w celu poszerzenia drogi gminnej,

– nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Królewicach w celu poszerzenia drogi gminnej,

– nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Królewicach w celu poszerzenia drogi gminnej,

–  nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Piotrkowicach w celu poszerzenia drogi gminnej,

– zmiany prawa własności nieruchomości gruntowej Gminy Bejsce na prawo własności nieruchomości gruntowej osoby fizycznej,

– w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy,

– w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu niezabudowanych stanowiących własność gminy.

  1. Odpowiedzi na interpelacje.

  2. Sprawy różne i wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content