Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję na dzień 30.11. 2015r. na godz.9⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

 • obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok,

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 • zwolnień w podatku od nieruchomości,

 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,

 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

 • zmieniająca uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 grudnia 2013r.  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bejsce.

 • „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016r.”

 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania.

     8.Odpowiedzi na interpelacje.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

       Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content