Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję na dzień  30 grudnia 2015r. na godz. 9⁰⁰  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2016-2033,

 • uchwalenia budżetu Gminy Bejsce  na 2016r,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

 • upoważnienia Wójta Gminy Bejsce do zawarcia porozumienia z Gminą Opatowiec w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwa „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bejsce i Opatowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

 • uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

 • wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bejsce,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany prawa własności nieruchomości gruntowej Gminy Bejsce na prawo własności nieruchomości gruntowej osoby fizycznej,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwóch wolnych garaży,

 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Parada

Skip to content