Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. ) zwołuję na dzień 16 czerwca 2016 roku  na godz. 9°° w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w   Bejscach za 2015r.

 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bejsce za 2015 rok

 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015r.

 10. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za 2015r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 11. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez      Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

 1. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy za 2015r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 1. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 1. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r.

 2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2015 rok

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach za 2015 rok

 • absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2016 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

 • zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bejsce na lata 2014 – 2020,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla długoletnich najemców nieruchomości lokalowych w Czyżowicach,

 • sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy,

 • wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XIV/95/2016 z dnia  12 lutego 2016r. Rady Gminy Bejsce w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bejsce.

 • uchylenia podjętej uchwały,

 • rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art.25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content