Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016r. poz. 446) zwołuję na dzień 27 września 2016 (wtorek) na godz. 9⁰⁰  w budynku Urzędu Gminy  w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2016 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

 • ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych,

 • regulaminu korzystania z boiska szkolnego położonego przy Szkole Podstawowej w Dobiesławicach i użytkowanego przez Klub Sportowy LKS NIDZICA Dobiesławice,

 • uchylenia podjętej uchwały.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content