Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień  29 grudnia 2016 r. na godz. 9⁰⁰ w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017-2033,

 • uchwalenia budżetu Gminy Bejsce  na 2017r,

 • zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Bejsce”,

 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

 

Skip to content