Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na   dzień 30 grudnia 2019r. na godz. 10ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (Protokół Nr XII/2019 oraz Nr XIII/2019)

  5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

6.1- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2019 – 2033,

6.2 – zmian w budżecie gminy na 2019r.,

6.3 – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020 – 2033,

6.4 – uchwalenia budżetu gminy Bejsce na 2020r.,

6.5 – zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

6.6 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,

6.7 – ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych,

6.8 – określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

6.9 – ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,

6.10 – ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,

6.11 – ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bejsce,

6.12 – regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bejsce,

6.13 – określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Bejsce na rok szkolny 2019/2020

6.14 – uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

6.15 – zmieniająca uchwałę Nr IX/58/2007 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach,

6.16 – nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bejscach.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Leszek Makuch
Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

 

Skip to content