Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień  19 czerwca 2020r. na godz. 11ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (Protokół Nr XIV/2019, Nr XV/2020 oraz XVI/2020)

 5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bejsce za 2019 rok.

    6.1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bejsce za 2019 rok.

    6.2. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bejsce wotum zaufania.

 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bejsce za 2019 rok.

8 . Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Bejsce za 2019 rok.

9 . Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bejsce za 2019r.

 1. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 2. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r.

 3. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 4. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

14.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.

14.2 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

14.3 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020 – 2033,

14.4 zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

14.5 rozpatrzenia petycji,

14.6 rozpatrzenia petycji,

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

 2. Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content