Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 07 sierpnia 2020r. na godz. 8ºº w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (Protokół Nr XVII/2020)

  5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

6.1 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy    Bejsce na lata 2020 – 2033

6.2 – zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

6.3 – określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

6.4 – szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6.5 – określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Bejsce na rok szkolny 2020/2021,

6.6 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bejsce a Powiatem Kazimierskim w sprawie realizacji wspólnie projektu pod nazwą „Walka z epidemią COVID-19 na terenie powiatu kazimierskiego”.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content