Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 25 września 2020r. na godz. 8.30  w budynku Urzędu Gminy Bejsce Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad sesji.

4.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy    Bejsce na lata 2020 – 2033

4.2.  zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

4.3. zmiany uchwały Nr V/13/2011  z dnia 22 lutego 2011r.  w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi  na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi  w Rzędowie gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE,

4.4. upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych    w sprawach świadczenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

6.Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content