Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 20 listopada 2020r. na godz. 9.30  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji ( Protokoły: NrXVIII/2020, Nr XIX/2020).

  5. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.

  6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

7.1- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia    podatku rolnego na 2021 rok,

7.2 –  zwolnień w podatku od nieruchomości,

7.3 – określenia wysokości podatku od środków transportowych,

7.4 – „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”,

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce
Leszek Makuch
Skip to content