Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na   dzień 29 grudnia 2020r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad: /

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

6.1  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2020-2033,

6.2  zmian w budżecie gminy na 2020r.,

6.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 -2033,

6.4 uchwalenia budżetu gminy Bejsce na 2021r.,

6.5 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bejsce za udział w działaniu ratowniczym oraz  w szkoleniu pożarniczym,

6.6 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content