Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 15 stycznia 2021r. na godz. 10°° w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad sesji.

4.Sprawozdania z realizacji rocznych planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bejsce.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021-2033,

5.2. zmian w budżecie gminy na 2021r.,

5.3. zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Bejsce,

5.4. ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

5.5. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pińczowie na uchwałę nr XIV/95/2012 Rady Gminy Bejsce z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia opłat za korzystanie z tych przystanków,

5.6. rozpatrzenia petycji,

5.7. rozpatrzenia petycji,

5.8. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce na rok 2021r.

6.Sprawy różne i wolne wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content