Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na   dzień 19 marca 2021r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Bejsce za 2020r.

  5. Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bejsce za 2020r.

  6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach za 2020r.

  7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020r.

  8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

8.1 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 – 2033,

8.2 –  zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

8.3 – udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kazimierskiemu na „Budowę chodnika w miejscowości Bejsce przy drodze powiatowej Nr 0547T Bejsce – Morawiany – Kijany”,

8.4 – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

8.5 –  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bejsce w 2021 roku,

8.6 –  rozpatrzenia petycji,

8.7 – rozpatrzenia petycji,

8.8 – rozpatrzenia petycji,

8.9 – rozpatrzenia petycji.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content