Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 18 czerwca 2021r. na godz. 10.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (Protokół Nr XXII/2021, Protokół Nr XXIII/2021, Protokół Nr XXIV/2021).

5.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bejsce za 2020 rok.

6.1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Bejsce za 2020 rok.

6.2. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Bejsce wotum zaufania.

7.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bejsce za 2020 rok.

8 . Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Bejsce za 2020 rok.

9 . Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bejsce za 2020r.

10.Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za 2020 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

11.Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020r.

12.Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

13.Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

14.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

14.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.

14.2 absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

14.3 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 – 2033,

14.4 zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

14.5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kazimierskiemu na „Przebudowę pobocza drogi powiatowej Nr 0547T Bejsce – Morawiany – Kijany,                         

14.6. przekształcenia punktu przedszkolnego w Samorządowej Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach w Samorządowe Przedszkole w Bejscach i utworzenie zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Bejscach

14.7. określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bejscach oraz punktu przedszkolnego w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bejsce,

14.8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz oraz Powiatu Kazimierskiego do roku 2030”,

14.9. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

15.Sprawy różne i wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content