Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję na dzień 28 listopada 2016r. (poniedziałek) na godz. 8.00 w budynku Urzędu Gminy  w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2016 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2016r.,

 • obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017r.,

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 • zwolnień w podatku od nieruchomości,

 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.,

 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

 • opłaty targowej na terenie gminy na 2017r.,

 • „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie na rok 2017”,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bejscach lokalu stanowiącego własność Gminy Bejsce.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

 

Skip to content