Zgodnie z art. 20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień 22 listopada 2021r. na godz. 10ºº w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (Protokół Nr XXV, Nr XXVI, Nr XXVII).

  5. 5. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.

  6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

7.1 – zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021 – 2033,

7.2 –  zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

7.3 – obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na 2022,

7.4 – regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce,

7.5 – szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7.6 – „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content