Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na  dzień 29 grudnia 2021r. na godz. 13.45 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji ( Nr XXVIII/2021 oraz Nr XXIX/2021).

  5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

  6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

  6.1  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2021-2033,

 6.2  zmian w budżecie gminy na 2021r.,

 6.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022 -2033,

 6.4 uchwalenia budżetu gminy Bejsce na 2022r.,

 6.5 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

 

Skip to content