Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 7 stycznia 2022r. na godz. 9:00  w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  4. Sprawozdania z realizacji rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce.

  5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2022-2033,

5.2. zmian w budżecie gminy na 2022r.,

5.3. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce na rok 2022.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content