Zgodnie z art.20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz w związku z § 37 ust. 4 Statutu Gminy Bejsce zwołuję na dzień  4 sierpnia 2023r.  na godz. 9⁰⁰ w sali konferencyjnej  budynku świetlicy  w Bejscach  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 4.1. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy,

 4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2023-2033,

 4.3.  zmian w budżecie gminy na 2023r.,

4.4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bejsce,

4.5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4.6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi   w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

4.7.  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników   w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie                      Gminy Bejsce,

4.8.  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bejsce,

4.9. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bejsce.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Leszek Makuch

Skip to content