Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie ( Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień  16.02.2017r. na godz. 9⁰⁰  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Bejscach za 2016r.

 8. Sprawozdanie z realizacji rocznych planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bejsce.

 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2017r.,

 • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bejsce,

 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe,

 • zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce na rok 2017r.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content