Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. ) zwołuję na dzień 29 maja 2017r. roku  na godz. 9.30  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za rok 2016.

 8. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w   Bejscach za 2016r.

 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bejsce za 2016 rok

 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016r.

 11. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy Bejsce za 2016r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bejsce.

 12. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.                                  

 1. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o wykonaniu budżetu Gminy za 2016r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 1. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie wydania opinii o wniosku  Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.                                                                                             

 1. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.

 2. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach za 2016 rok

 • absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2017 roku,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

 • w sprawie uchylenia podjętej uchwały.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

 

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art.25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content