Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję na dzień  28.06.2017r. na godz. 9⁰⁰   w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bejsce na lata 2017 – 2033,

 • zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

 • sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy,

 • sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy,

 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bejsce,

 • zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania Aneksu Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bejsce do roku 2020.

 • przyjęcia „Lokalnego Planu Rewitalizacji miejscowości Bejsce”

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

 

Skip to content