Zgodnie z art. 20 ust. l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz w związku z  § 37 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Bejsce  zwołuję na dzień 11.08.2017r. na godz. 8.00  w budynku Urzędu Gminy Bejsce Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał  w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na 2017r. ,

  • zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok 2017,

  • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bejsce do przygotowania niezbędnych dokumentów aplikacyjnych w ramach realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej za źródeł odnawialnych – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

  • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

  • ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.

  1. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content