Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję na dzień   12 marca 2018 r. na godz. 9⁰⁰  w budynku Urzędu Gminy Sesję Rady Gminy Bejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 7. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Bejsce za 2017r.

 8. Przedstawienie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bejsce za 2017r.

 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

 •  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2033

 • zaciągnięcia kredytu

 • zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energi Elektrycznej,

 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Bejsce,

 • w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bejsce w drodze bezprzetargowej,

 • w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bejsce w 2018 roku,

 • uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach,

 • sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach za 2017r.,

 • w sprawie podziału gminy Bejsce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

 • w sprawie podziału gminy Bejsce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bejsce na rok 2018,

 • w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bejsce”.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.

Zaproszenie niniejsze, zgodnie z art. 25, ust.3 wyżej cytowanej ustawy służy jako dowód usprawiedliwienia swej nieobecności w pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce

Jarosław Parada

Skip to content